{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-05"}}}