{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-21"}}}