{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-01-22"}}}