{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-08-08"}}}