{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-03-02"}}}