{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-13"}}}