{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-08-01"}}}