{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-10-18"}}}