{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-09-23"}}}