{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-07-12"}}}