{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-04-11"}}}